Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A támogatókkal történő kapcsolattartás és információcsere céljából megvalósított adatkezeléshez
A támogatók tájékoztatása céljából megvalósított adatkezeléshez

Az adatkezelő

Szülők Háza Alapítvány (székhely: 8089 Vértesacsa, Ady Endre utca 10., adószám: 18731813-1-07, e-mail: ……..)

Az adatkezelés általános célja

Az adatkezelő hírlevelek útján tájékoztatja támogatóit az Alapítvány tevékenységéről, az aktuális eseményekről, támogatási lehetőségekről. Az adatkezelő az adatkezelést ezen tájékoztatás biztosítása, kapcsolattartás és információcsere céljából végzi.

Az adatkezeléssel érintettek

A Szülők Háza Alapítvány támogatói.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének célja

– Vezeték- és keresztnév (cél: az érintett azonosítása);
– e-mailcím (cél: tájékoztató kiküldési csatorna, kapcsolattartás és információcsere lehetőségének biztosítása.

Az adatok tárolásának időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatok továbbítása

A kezelt személyes adatokat az adatkezelő a következő harmadik személyekkel nem közli: …………………………………………..

Adatfeldolgozók

Az adatkezelő az adatkezelés során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe a következő adatkezelési feladatok elvégzésére:

• ………………………………………………………….
• ………………………………………………………….

Az érintetti jogok

  1. Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. Ön jogosult kérelmezni az érintett személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását,
  3. Ön jogosult bármikor visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  4. Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
  5. Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelés során automatikus döntéshozatal nem történik.

A személyes adatok szolgáltatása és a hozzájárulás megadása önkéntes.

Az adatkezelő tájékoztatja a személyes adatok jogosultját, hogy minden olyan személy, aki jogszabály megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől a polgári jog szabályai szerint kártérítésre jogosult.

Kérjük Önt, hogy amennyiben érintetti jogait kívánja gyakorolni vagy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – az adott érintetti jog gyakorlása, illetőleg egyeztetés és a felmerült kérés, probléma minél gyorsabb és hatékonyabb teljesítése illetve megoldása érdekében – keresse meg Alapítványunkat, lehetőség szerint a jelen tájékoztató fejlécében megjelölt e-mail címen!

Amennyiben a panaszra adott válasszal nem elégedett, panasszal élhet az illetékes felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.) vagy bíróságnál.